Pengar är ett nödvändigt ont för en fattig student. Sök stipendium idag! Foto: ilker, sxc.hu
Pengar är ett nödvändigt ont för en fattig student. Sök stipendium idag! Foto: ilker, sxc.hu

Stipendier på Kalmar nation

Varje termin ledigförklaras ett antal stipendier som förvaltas av Kalmar nation. De annonseras i Gyckeln samt på anslagstavlan utanför kuratorsexpeditionen. Efter ansökningstidens utgång tillsätter stipendienämnden stipendierna. För att kunna tilldelas stipendie måste man fylla i en ansökan.

  1. Markera det/de stipendier du söker.
  2. Fyll i blanketten noggrant. Stipendienämnden gör sin bedömning med utgångspunkt i vilka uppgifter du lämnat där. Stipendienämndens protokoll anslås på anslagstavlan utanför kuratorsexpeditionen.
  3. Alla kopior ska vara vidimerade.
  4. Bifoga registerutdrag (dvs. intyg på vilka kurser du läst och vilket betyg du fått).
  5. Fyll i om du har tagit studieuppehåll, och i så fall hur länge.
  6. Skriv under (glöm inte det, din ansökan är inte giltig om den inte är underskriven).

Två av nationens stipendier förvaltas av Uppsala universitet: Kalmar nations Jubelstipendie och Hjalmar Appeltoffts stipendie. De två utlyses i bland annat Ergo. Ansökningarna till dessa lämnas till stipendieenheten på universitetet. Jubelstipendiet tillsätts av nationens Inspektor och Hjalmar Appeltoffts stipendie tillsätts av en speciell stipendienämnd, vald av nationens medlemmar på landskap.

Använd den här blanketten när du söker stipendier från Kalmar nation.
Blanketten finns också att hämta på expeditionen hos Förste kurator.

Hjalmar Appeltofts Stipendium

Delas ut på höstterminen.
Till flitig student i första hand från Kalmar stad, i andra hand från övriga delar av Kalmar län. Stipendiat utses av nationens Inspektor, Förste kurator och en av nationsmedlemmarna utsedd ledamot för ett år i sänder; sammanlagt får stipendiet uppbäras högst sex år. Ansökan kan lämnas in eller skickas och ska vara nationen tillhanda senast den 15 oktober klockan 12:00.

Kreugers Stipendiefond

Delas ut på höstterminen.
Stipendium tilldelas student, studerande eller forskare, som sedan minst två år tillhört Kalmar nation och som är född i Kalmar län eller har tagit studentexamen vid något av länets läroverk eller vars fader eller moder tillhört Kalmar nation. Vid utdelning tas särskild hänsyn till studiemeriter, ekonomiska förhållanden och arbete till gagn för nationen. Skriftlig ansökan på särskild blankett skall vara Förste kurator tillhanda senast den 15 oktober klockan 12:00.

Näsströms Stipendiefond

Delas ut på höstterminen.
Utdelas till flitig student och hjälpbehövande medicine studerande som tillhör Kalmar nation. Skriftlig ansökan på särskild blankett skall vara Förste kurator tillhanda senst den 30 november klockan 12:00.

Landsfiskal Karl Wijkströms stipendiefond

Delas ut på höstterminen.
Stipendium tilldelas student, studerande eller forskare som sedan minst två terminer tillhört Kalmar nation, och som är född i Kalmar län eller har tagit studentexamen vid något av länets lärovek eller vars fader eller moder tillhört Kalmar nation. Vid utdelning tas särskild hänsyn till studiemeriter, ekonomiska förhållanden och arbete till gagn för nationen. Skriftlig ansökan på särskild blankett skall vara Förste kurator tillhanda senast den 15 oktober klockan 12:00.

Svanbergs stipendium för studier i Storbritannien

Delas ut på vårterminen.
Stipendiet tilldelas landsman, som under minst två år tillhört nationen, för forskning eller studier i Storbritannien. Vid ansökan ska bifogas dels förteckning över sökandes studie- och forskningsmeriter, dels en definition av och en plan över det avsedda arbetet i Storbritannien. Stipendiat ska efter hemkomsten till nationen inge berättelse över uppgiftens utförande, där det även fastslås att stipendiet använts för den redovisade uppgiften. Om ej kompetent sökande finns innehålls medlen för utdelande till ett följande år eller för utökning av ett följande års stipendium. Skriftlig ansökan på särskild blankett skall vara Förste kurator tillhanda senast den 1 april klockan 12:00.

Enanders stipendiefond

Delas ut på vårterminen.
Ett stipendium utdelas till lovande och hjälpbehövande studerande som tillhör Kalmar nation. Sökande får dock ej ha avlagt akademisk examen; avlagd teologisk examen utgör dock ej hinder för erhållande av stipendium. Skriftlig ansökan på särskild blankett skall vara Förste kurator tillhanda senast den 30 april klockan 12:00.

Fagerströms stipendiefond

Delas ut på vårterminen.
Stipendiet utdelas till lovande och hjälpbehövande student som tillhör Kalmar nation. Skriftlig ansökan på särskild blankett skall vara Förste kurator tillhanda senast den 30 april klockan 12:00.

Den här sidan uppdaterades senast 25 mars 2019 kl. 13:53.

Top