Belönas för dina studier

Stipendier på Kalmar

Kalmar nation förvaltar ett antal stipendier varje termin. Läs mer om respektive stipendie nedan för att se om du möter kriterierna. Skicka sedan in din ansökan innan ansökningstidens utgång!

Om Kalmar nations stipendierLadda ner blankett
Om kalmar nations stipendier

Så fungerar det…

Som medlem är du välkommen att söka något eller några av våra stipendier. Vi har fått förtroendet att förvalta (dvs inte festa upp) en rätt stadig summa pengar, och avkastningen från dem delas årligen ut fördelade på ett antal stipendier. Som student är ju normen ”konstant fattig”, så alla små tillskott kan vara välkomna. Varje termin ledigförklaras ett antal stipendier som förvaltas av Kalmar nation. De annonseras i Gyckeln, samt på anslagstavlan utanför kuratorsexpeditionen. Efter ansökningstidens utgång tillsätter stipendienämnden stipendierna. För att kunna tilldelas stipendium måste man fylla i en ansökan. Längre ner på sidan kan du läsa hur processen fungerar.

Två av nationens stipendier förvaltas av Uppsala universitet: Kalmar nations Jubelstipendie och Hjalmar Appeltoffts stipendium. De två utlyses i bland annat Ergo. Ansökningarna till dessa lämnas till stipendieenheten på universitetet. Jubelstipendiet tillsätts av nationens Inspektor och Hjalmar Appeltoffts stipendium tillsätts av en speciell stipendienämnd, vald av nationens medlemmar på landskap.

7 stipendier – vilka kan du söka?

Information om varje stipendium

 

Svanbergs stipendium för studier i Storbritannien

Delas ut på vårterminen.
Stipendiet tilldelas landsman, som under minst två år tillhört nationen, för forskning eller studier i Storbritannien. Vid ansökan ska bifogas dels förteckning över sökandes studie- och forskningsmeriter, dels en definition av och en plan över det avsedda arbetet i Storbritannien. Stipendiat ska efter hemkomsten till nationen inge berättelse över uppgiftens utförande, där det även fastslås att stipendiet använts för den redovisade uppgiften. Om ej kompetent sökande finns innehålls medlen för utdelande till ett följande år eller för utökning av ett följande års stipendium. Skriftlig ansökan på särskild blankett skall vara Förste kurator tillhanda senast den 1 april klockan 12:00.

 

Enanders stipendiefond

Delas ut på vårterminen.
Ett stipendium utdelas till flitig och behövande studerande som tillhör Kalmar nation. Sökande får dock ej ha avlagt akademisk examen; avlagd teologisk examen utgör dock ej hinder för erhållande av stipendium. Skriftlig ansökan på särskild blankett skall vara Förste kurator tillhanda senast den 30 april klockan 12:00.

 

Fagerströms stipendiefond

Delas ut på vårterminen.
Stipendiet utdelas till flitig och behövande student som tillhör Kalmar nation. Skriftlig ansökan på särskild blankett skall vara Förste kurator tillhanda senast den 30 april klockan 12:00.

 

Hjalmar Appeltofts Stipendium

Delas ut på höstterminen.
Till flitig student i första hand från Kalmar stad, i andra hand från övriga delar av Kalmar län. Stipendiat utses av nationens Inspektor, Förste kurator och en av nationsmedlemmarna utsedd ledamot för ett år i sänder; sammanlagt får stipendiet uppbäras högst sex år. Ansökan kan lämnas in eller skickas och ska vara nationen tillhanda senast den 15 oktober klockan 12:00.

 

Kreugers Stipendiefond

Delas ut på höstterminen.
Stipendium tilldelas student, studerande eller forskare, som sedan minst två år tillhört Kalmar nation och som är född i Kalmar län eller har tagit studentexamen vid något av länets läroverk eller vars fader eller moder tillhört Kalmar nation. Vid utdelning tas särskild hänsyn till studiemeriter, ekonomiska förhållanden och arbete till gagn för nationen. Skriftlig ansökan på särskild blankett skall vara Förste kurator tillhanda senast den 15 oktober klockan 12:00.

 

Näsströms Stipendiefond

Delas ut på höstterminen.
Utdelas till flitig och hjälpbehövande medicine studerande som tillhör Kalmar nation. Skriftlig ansökan på särskild blankett skall vara Förste kurator tillhanda senst den 30 november klockan 12:00.

 

Landsfiskal Karl Wijkströms stipendiefond

Delas ut på höstterminen.
Stipendium tilldelas student, studerande eller forskare som sedan minst två terminer tillhört Kalmar nation, och som är född i Kalmar län eller har tagit studentexamen vid något av länets lärovek eller vars fader eller moder tillhört Kalmar nation. Vid utdelning tas särskild hänsyn till studiemeriter, ekonomiska förhållanden och arbete till gagn för nationen. Skriftlig ansökan på särskild blankett skall vara Förste kurator tillhanda senast den 15 oktober klockan 12:00.

 

Dags att fylla i din ansökan

Ansök om stipendier


1.
Ladda ner eller hämta en blankett på expeditionen hos Förste kurator.
2. Fyll i blanketten noggrant. Stipendienämnden gör sin bedömning med utgångspunkt i vilka uppgifter du lämnat där. Stipendienämndens protokoll anslås på anslagstavlan utanför kuratorsexpeditionen.
3. Alla kopior ska vara vidimerade.
4. Bifoga registerutdrag (dvs. intyg på vilka kurser du läst och vilket betyg du fått).
5. Fyll i om du har tagit studieuppehåll, och i så fall hur länge.
6. Skriv under (glöm inte det, din ansökan är inte giltig om den inte är underskriven) och skicka in din ansökan.
 

Skicka/lämna in din ansökan i tid! Se respektive stipendium för sista ansökningsdag.