Klubbverket är ett av Kalmar nations roligaste gäng. Det är klubbverket som basar över puben, klubbarna, restaurangen och fiket. De svänger ihop drinkar och brasar på hamburgare till våra kära gäster. Som klubberkare får du en utbildning bredvid din utbildning. Det är ett tufft men ack så givande uppdrag som förutom obegränsad mängd kaffe och kramar även genererar ett KK-kort som ger företräde i kön och gratis inträde för dig och en kompis på ALLA NATIONERNAS EVENEMANG. Passa på att söka innan pålatserna är tagna, och du, vi kräver inga förkunskaper.

 

Vi har följande platser tomma för vårterminen

Klubbvärd – basar över vår pub tillsammans med nio andra klubbvärdar, blandar drinkar, lagar mat, serverar öl, städar, dricker kaffe och är arbetsledare för våra älskade resurser. Jobbar 1-2 kvällar i veckan.
Kondisvärd – tar hand om vårt fina söndagsfik, bakar kakor under veckan som sedan säljs på söndagen, här finns verkligt utrymme för kreativitet och du leder tillsammans med en till fikavärd arbetet varje söndag.
Sexmästare – är nästan lika bra som det låter. Tar hand om festerna på nationen, är hovmästare på gasquerna och lagar mat på våra landskaps och städsexor. Det är bra med lite förkunskaper om nationen om du vill söka detta ämbete.
Klubbmästare – Är chef när vi har våra klubbar. Delegerar arbete och ser till att Uppsalas bästa klubbnation håller fanan högt samtidigt som man blir kompis med våra trevliga vakter.

Är du intresserad? Prata med tredje kurator

 

England

The clubwork is one of Kalmar nation’s funniest bunch of people. It’s the clubworkers that are in charge of the pub, club , restaurant and diner. They are whipping up cocktails and are frying the burgers to our dear guests . As a clubworker you get an education next to your education. It’s a tough but oh so rewarding mission. Besides unlimited amount of coffee and hugs it also generates a KK – card giving precedence in the queue and free entry for you and a friend to ALL NATIONS EVENTS . Hurry up and apply, and you , we require no prior knowledge.

We have the following seats empty for the spring semester

Klubbvärd – in charge over our pub along with nine other klubbvärdar, mixes drinks , preparing food , serving beer , cleaning , drinking coffee and supervises the work of our beloved resources. They work 1-2 nights a week.
Fika Host – taking care of our fine sundayfika , baking cookies during the week which are then sold on Sunday, this is real room for creativity and you lead the work along with an other fika host every sunday.
Sexmaster – is almost as good as it sounds. Takes care of the party in the nation, the headwaiter at the gasques and cook on our landscape and cleaning sexas (parties). It’s great with a little prior knowledge about the nation to seek this office.
Clubmaster – Is the manager when we have our clubs . Delegate work and ensure that Uppsalas best club nation holds the banner high while becoming friends with our friendly guards.

Want to know more? Ask the third curator (tredje kurator)