Här med kallas alla landsmän till Kalmar nations fjärde lagtima landskap
24 september 2015 kl 18:15 i nationens festsal.

Preliminär föredragningslista för Kalmar nations fjärde lagtima landskap.

Formalia
1. Landskapets öppnande
2. Val av två justeringsmän
3. Val av rösträknare
4. Godkännande av kallelsen
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Adjungeringar
7. Föregående protokoll
a) Landskap 2015-03-26
b) Landskap 2015-05-25
8. Upprop
9. Meddelanden

Rapporter
10. Verksamhetsrapport
11. Ekonomisk rapport
12. Styrelsens rapport

Valärenden
13. a) Fyllnadsval för 2015: Spexförman
b) Fyllnadsval för ht 2015: Klubbvärd (4st) Kulturförmän (2st)
c) Fyllnadsval för perioden fram till första landskapet 2016: Ledamot i valnämnden (1st)
d) Fyllnadsval för 2011-2015: Proinspektor (1 st), nationskaplan (1 st)

Stadge- och reglementesändringar
14. Omorganisation och stadgerevision – andra läsningen
15. Reglementesändring

Bordlagda ärenden
16. Styrelsens slutredovisning för 2014
a) Förvaltningsberättelse
b) Resultat- och balansräkning
c) Revisionsberättelse
d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Övriga ärenden
17. Utvärdering av verksamheten vårterminen 2015
18. Val av seniorer
19. Val av hedersledamot
20. Övriga frågor
21. Ordet fritt
22. Slutupprop
23. Landskapets avslutande