I samband med veckans Landskap blir det kuratorsval inför höstterminen. En av de ämbeten som ska tillsättas är Förste Kurator, så vi satte oss ned med Viktor Botö som hoppas på din röst!

 

Men Viktor, vem är du egentligen?
Hejsan! Viktor Botö, 21 år gammal, kommer från Kalmar (en av de få som faktiskt gör det!). Pluggar tredje året på civilingenjörprogrammet och skriver kandidatarbete nu. Annars gillar jag datorer och mjukvaruutveckling. När jag inte pluggar försöker jag träffa min flickvän (hon är i Irland, så inte så ofta). Jag är även med i styrelsen på Kalmar, det tar lite tid.

Hur du skulle beskriva Kalmar nation för en recentior (ny student)?
Det är som en inkörsport till det studentikosa. Det är där man tar sig vidare med olika intressen, människor och engagemang. Det är inte unikt bara för Kalmar, utan för alla nationer. För Kalmar gäller värme, kärlek; något man gärna håller kvar i.

Hur kom det sig att du själv gick med i just Kalmar?
Jag är från Kalmar, jag tänkte att det kanske finns folk jag känner… tji fick jag..

Vilka ämbeten har du tidigare haft på nationen?
Klubbvärd x2, klubbmästare x2, suppleant i styrelsen, valnämnden, styrelseledamot.

Hur har det fungerat med att balansera studier med nationsämbeten?
Det gick sådär i början. De första två terminerna blev jag varse om att det var en balansgång, men sen kom jag i fas och har kunnat komma ikapp. Nu är jag med i styrelsen vilket tar lite mindre tid, vilket gör det lättare att balansera det hela.

Såhär beskriver nuvarande 1Q Mikael Gustafsson sitt ämbete:
“Som 1Q är man ytterst ansvarig för nationen. Chef, VD och högsta hönset. Man ansvarar för huset och allt som händer i det. Till stor del handlar det om administrativ verksamhet och medlemsfrågor. Svara på mail, hålla kontakt med olika myndigheter, planera saker och sitta i olika former av styrelser. Man jobbar nära med både 2Q och 3Q och tar i praktiken få beslut utan att samråda med dem först. 1Q ska vara nationens främsta företrädare och en ständig representant för nationen. Som 1Q tar man hand om det som inte rör pengar eller restaurang. En slaskhink kan man säga. Fast en väldigt rolig slaskhink är det.”
Viktor kommenterar: Jag visste vad jag gav mig in på när jag sökte. Hedersledamöter, stadgar och liknande har jag förstått också är en stor del.

Vad gör dig till en bra 1Q-kandidat?
Min erfarenhet av att vara på nationen ger väldigt mycket, man lär sig mycket och jag har fått en bra känsla av hur det fungerar. I syfte på ledarskap har jag egentligen inte haft någon formell post utöver ämbetet som klubbmästare. Annars så har arbetet med styrelsen givit en del erfarenheter.

Att jobba över i all ära, men kan du även känna av när du behöver en paus?
Jag har aldrig gått in i en vägg tidigare, så jag vet inte. Men jag tror jag kommer ta det bra.

Som kurator är man även en person som ska kunna leda och ofta kan det uppstå konflikter. Hur bra är du på att leda och hantera konflikter?
Det är svårt att svara hur andra ser på mitt ledarskap, men från min synvinkel har det gått bra att vara klubbmästare. Det kan uppstå konflikter med t.ex. klubbarrangörer emellanåt och man måste lära sig att ibland säga nej.

Berätta några positiva egenskaper hos dig respektive negativa.
Jag ser gärna att ett arbete bli klart helt och hållet, och att få closure. Jag tuffar gärna på när jag arbetar och går in i det ordentligt. Jag är tålmodig.
Ibland kan jag ta mig vatten över huvudet (tex med sångboksappen, det blev lite mycket med skolan). Jag är morgontrött men tror på hårda discipliner. Jag är en tidsoptimist, förnekar gärna att saker tar tid. Styrelsearbete har däremot hjälp mig med detta – allt tar tid.

Finns det något som gör dig extra nervös när det gäller kuratorsposten?
Det kommit in några besvär det senaste året och som 1Q är man ytterst ansvarig, det gör mig nervös att tänka att det kommer vara mitt fel. Även om problemet uppstått från annat håll står man som ansvarig.

Vad har du lärt dig igenom dina tidigare ämbeten och hur kommer det att hjälpa dig som kurator?
Snarare, om man vänder på det, det som händer runt om en när man har ett ämbete ger en känsla av hur nationen fungerar, på ett mer subtilt vis. Annars ledarskap från klubbmästare och klubbvärd. Styrelsen har gett en större insyn på det administrativa

Vad har du för planer för din tid som kurator?
Kommunikationen är ett återkommande problem som visas på alla utvärderingar. Information tycks ofta falla mellan stolarna; mellan 1Q och olika ämbeten, PR-förmän, 3Q och klubbverkare, klubbverk och kör. En knytpunkt behövs så alla kan förstå varandra, detta vill jag utveckla. Mycket av 1Qs arbete är inte så mycket förändra som det är att förvalta, men det förhindrar ju inte att driva frågor hos styrelsen. Eventuellt visa mer uppskattning till ämbetsmännen. Vi har ju lite saker som seniorskap och ämbetsmannamiddagen, men kanske något mer. Jag tror jag kommer komma på saker när man väl sitter där, det kan ibland vara svårt att se det från utsidan.

Att ha ett ämbete på nation innebär att man jobbar med många av sina närmre vänner. Det är en fördel att känna sina kollegor, men det kan även uppstå problem. Hur väl hanterar du jobb med personliga relationer?
I Kalmarsammanhang är det svårt att skilja på vänner och jobb med tanke på att det ofta är samma sak. Vi gör det ju för gemenskapen och inte för pengar. Vi respekterar varandra men det hindrar oss inte för att säga ifrån när det finns problem. Jag kommer väl överens med båda de andra kuratorerna/kandidaterna så jag tror det skulle gå bra.

Det kommer att vara många sittningar och andra aktiviteter där alkohol oftast är inblandad. Hur hanterar du alkohol?
Med måtta! Jag tycket illa om att vara brakfull. Jag har lite utav ett kontrollbehov och gillar inte att tappa det helt, så jag undviker att bli för berusad. Jag tror på varannan vatten och bra förberedelse så blir det bra!

Tack Viktor! Vi ses väl på Landskap på torsdag?

 

In connection with this week’s Landskap there will be an election of curators for the autumn semester. One of the positions to be filled is that of First Curator (1Q), which is why we sat down with Viktor Botö who is hoping for your vote!

But Viktor, who are you really?
My name is Viktor Bötö and I am applying for the position of First Curator (1Q). I am 21, soon to be 22. I come from Kalmar (one of the few that actually do!) and I am in my third year of the civil engineering program in which I am now writing my candidate. Aside from that, I like computer and software development. When I am not studying I try to see my girlfriend (she is currently in Ireland, so that doesn’t happen all that often). Also, I am on the board of at Kalmar, so that takes some time.

How would you describe Kalmar nation for a recentior (new student)?
It is like a gateway to the student life. It is there get on ahead with different interests, people and involvements. This is not unique to Kalmar, but applies to all the student nations. As for Kalmar, warmth and love is most important, things one would want to stick to.

How did it happen that you yourself joined Kalmar in particular?
I am from Kalmar, so I thought that there might be people that I know… That didn’t turn out as expected…

Which positions have you previously had at the nation?
Club worker x2, club master x2, deputy of the board, the committee of election, commissioner of the board.

How has balancing studies with involvement in the nation worked for you?
It was a bit rough in the beginning. The first two semesters I became aware that it was a struggle to balance, but later on a phased in and I have been able to catch up. Now I am on the board which consumes less time, which makes it easier to balance it all.

The current First Curator, Mikael Gustafsson, describes his position like this:
“As 1Q, one holds the most responsibility for the nation. Boss, CEO and the king of the hill. One is responsible for the building and everything that goes on in it. For the most part it is all about administrative work and membership related questions. Answering mails, keeping in touch with different authorities, planning things and being on different kinds of boards. One is in a close working relationship with both the Second and Third curator and in practice doesn’t make any decisions without consulting them first. The 1Q is supposed to be the foremost representative of the nation. As 1Q one handles what is not related to money or restaurant business. A bucket in which to throw whatever is left so to speak. But a very enjoyable bucket it is.”
Viktor comments: I knew what I was getting myself into when I applied. I have also come to understand that the likes of Honorary commissioners and charters also play an important role in the work.

What makes you a fitting 1Q candidate?
My experience in the nation does a lot, one learns so much and I’ve gotten a good feeling of how it all works. Considering leadership I have never really had and formal position other than that of club master. Working with the board has given some experience beside that.

As glorious as working overtime might be, can you feel when may you need a break?
I have never reached my breaking point, so I do not know, but I think I’ll do just fine.

As a curator you are also a person who should be able to lead, and sometimes conflicts may arise. Have good are you at leading and handling conflicts?
It is hard to answer the question of how others view my leadership, but being a club master has worked out just fine from my perspective. Sometime conflicts may arise between for example club organizers and one simply has to learn to be able to say no.

Tell us about some of your positive as well as negative traits?
I love to see a job getting done completely and having closure. I don’t mind toughening up when working and getting in there for real. I am patient.
Sometimes I can bring myself to do more than possible (for example with the app for the song book, it ended up being a bit too much coupled with my studies). I am not an early bird but I do believe in strict discipline. I am a bit too optimistic regarding time, sometimes denying that things actually do take some time. Working with the board has helped with this though – everything takes time.

Is there anything that makes you particularly nervous when it comes to the position of curator?
Some trouble has arisen during the previous year and as 1Q you are the most responsible. It makes me nervous to think that it may be my fault. Even if the problem has arisen from somewhere else you are responsible.

What have you learned in you previous positions and how will that help you as curator?
Rather, if you turn it around, what happens around you when you are in a position gives an impression of how the nation works in a more subtle way. Other than that, I have learned how to lead from being club master as well as club worker. The board has given me a better look inside the administrative parts.

What plans do you have for your time as curator?
Communication is a constantly returning problem that is evident in all evaluations. Information seems to be lost along the way between 1Q and different positions, PR-people, 3Q and club workers, club working team and choir. A nexus is needed so everyone is able to understand each other. This I want to develop. A lot of the work the 1Q is not as much changing as it is administering what you have, but that does not prevent pushing questions within the board. I would love to show the participants within the various workings of nation more appreciation. We do, in fact, have some things such as seniorship and the dinner of officials, but maybe we should have something besides that. I believe that I will figure things out when I actually have the position. Sometimes it can be hard to see what is needed from an outside perspective.

Having a position within a nation means that you work with a lot of your closest friends. It is a perk to know your colleagues well, but problems can also come about. How well do you handle work with personal relationships included?
In contexts regarding Kalmar nation it is hard separating friends from work considering that it often is the same thing. We do it for a sense of community and not for the money, after all. We respect each other but that does not keep us from speaking up when there is a problem. I get along well with both the other curators/candidates, so I think it would work just fine.

There will be a lot of dinners and other activities in which alcohol is most often involved. How do you handle alcohol?
With moderation! I do not like being wasted. I have somewhat of a need of control and I do not like losing it completely, so I avoid becoming too intoxicated. I believe in a glass of water between every drink and good preparations so it will be all right.

 

Thank you Viktor! See you at the Landskap this Thursday!