I samband med veckans Landskap blir det kuratorsval inför höstterminen. En av de ämbeten som ska tillsättas är Tredje Kurator, så vi satte oss ned med Jens Wendel-Hansen som hoppas på din röst!

 

Men Jens, vem är du egentligen?
Tjena! Jag heter Jens Wendel-Hansen, 22 år gammal Uppsalabo född i Mora. För tillfället pluggar jag musik- och ljuddesign. Min största hobby är musikproduktion, annars spenderar jag mycket tid på Kalmar. Jag älskar att engagera mig i Kalmar-relaterade projekt, bara att hjälpa till är fantastiskt.

Hur skulle du beskriva Kalmar nation för en recentior (ny student)?
Kalmar är mitt andra hem. Eller snarare första hemmet; en plats med fantastiska människor och god mat. Det är en väldigt internationell nation, man träffar folk från överallt i världen. Vi har en väldigt bra musikscen. Många aktiviteter på gång då det finns många engagerade medlemmar. Och så har vi en jättemysig pub!

Hur kom det sig att du själv gick med i just Kalmar nation?
Jag kände en recceförman på Kalmar som HT-11 introducerade mig för nationen (detta var terminen innan jag blev en klubbverkare). Intrycket folk gav var väldigt bra, och jag kände att jag hörde hemma mycket mer här än på min tidigare nation. Kalmar var lite mer kärleksfullt och öppet där alla inkluderas och det var en skön blandning människor. Man kände sig hemma.

Vilka ämbeten har du tidigare haft på nationen?
Jag har varit klubbvärd x2, uthyrningsansvarig och recceförman. Roligast var klubbvärd, då är man verkligen i kärnan av nationen. Jag skulle säga att det är det bästa tänkbara introt då man spenderar mycket tid på nationen. Man blir en familj med resten av klubbverket och man lär sig mycket.

Hur har det fungerat med att balansera studier med nationsämbeten?
Inte jättebra, om jag ska vara helt ärlig. Det blev extra svårt då jag hade distansstudier. Då kan det vara lätt att glömma bort studierna…

Såhär beskriver nuvarande 3Q Tina Karlsson sin post:
“Som 3Q ägnar mer tid än vad man tror åt att städa. Efter klubbverkare, efter ämbetsmän, efter andra kuratorer. Nästan hälften av tiden går åt till att planera inköp, göra inköp, och sedan ta emot leveranserna. Planera menyer, skriva recept och instruktioner och prisberäkna tar också en del tid, likaså att efter gasquer och sittningar redovisa vilka kostnader som funnits. Och så ska man se till att köket fungerar och håller, ringa efter service och reparatörer. Och naturligtvis se till att klubbverket mår bra och vet vad de ska göra!”
Jens kommenterar: Jag har mycket erfarenhet som uthyrningsansvarig. Jag vet exempelvis att det tar mycket tid att sammanställa en uthyrning och att ta emot leveranser är en stor del. Även att man alltid måste vara tillgänglig och redo att fixa det som behöver fixas. Att städa vet jag att det tar mycket tid. Jag kommer lägga mycket fokus på att det inte blir stökigt från början. Jag skulle beskriva mig själv som ordningsam; jag gillar att ha ordning på mina saker. Det finns en tendens hos 3Q’ar att det blir ”lite” stökigt på kontoret, det kommer jag inte låta hända.

Vad gör dig till en bra 3Q-kandidat?
Jag är inte rädd för konflikter, och jag är väldigt mån om att få en bra sammanhållning i klubbverket. Det är viktigt att alla ska tycka att det är kul att jobba, gästerna känner av det, fler vill jobba, det märks helt enkelt. Jag gillar att spendera tid på Kalmar. Jag har inget emot att jobba långa timmar, jag jobbar så länge det behövs. När jag inte har något annat att tänka på än nationen kan jag verkligen ge 100%.

Att jobba över i all ära, men kan du även känna av när du behöver en paus?
Jag tar pauser när jag behöver dem. Jag vet att jag inte är effektiv när jag är för trött, så jag har ett system för det också.

Som kurator är man även en person som ska kunna leda. 3Q är klubbverkets gruppledare och grupparbete innebär att det kan uppstå konflikter. Hur bra är du på leda och hantera konflikter?
Jag undviker inte problem. Jag vet att det är lättare att gå på en konflikt innan situationen förvärras. Om jag märker att det är något som inte riktigt stämmer tar jag tag i det exempelvis genom att tala med de personer som är inblandade separat för att lösa situationen. Att leda känner jag att jag är bra på, mycket tack vare mina terminer som klubbverkare. Det kräver ledarskap i puben och köket. Det är viktigt att hålla motivationen uppe, se till att alla trivs och att lära ut. Jag kan ge order då jag vet att ibland kan det behövas, särskilt för nya. Det är viktigast att en 3Q leder bra under de tuffaste tiderna; under början av terminen med många aktiviteter ex. Swedish food night och reccemottagning. Det är mycket jobb för klubbverket och det är 3Qs ansvar att hålla ihop det hela.

Berätta några positiva egenskaper hos dig respektive negativa.
Jag är omtänksam, trevlig för det mesta, generös, jag försöker inkludera alla, har tålamod och blir inte lätt uppretad eller arg. Negativa? Jag är perfekt! Nää.. jag har svårt att veta vad jag verkligen är intresserad av att göra i livet. Jag är en perfektionist, ibland kan det vara en nackdel. Exempelvis kan jag sitta med en låt och fila på ljudet till jag är nöjd, men ibland hinner jag tröttna så det inte blir något av det istället. Jag har inte heller världens bästa självförtroende, ibland är jag osäker i mig själv. Och jag är ingen bra talare.

Finns det något som gör dig nervös när det gäller kuratorsposten?
Just att jag inte har jättebra koll på vad en 3Q gör eftersom jag inte spenderat så mycket tid (heldagar) skuggandes en. Men jag tror att jag kommer lära mig snabbt. Jag är lite nervös över att jag kommer misslyckas, jag vill vara omtyckt och bra 3Q.

Vad har du lärt dig igenom dina tidigare ämbeten och hur kommer det att hjälpa dig som kurator?
Genom ämbetet som uthyrningsansvarigt har jag lärt mig exempelvis att beställa in mat, ta emot leveranser och redovisa. Jag har och utvecklats som person och känner mig mer socialt kompetent jämför med innan. Innan var jag blyg och tyst, inte riktigt utanför, men nu känner jag mig mer till rätta. Inte riktigt i rampljuset, men att jag bidrar.

Vad har du för planer för din tid som kurator?
Mer kommunikation i klubbverket, kuratorerna behöver vara ännu mer involverade i klubbverket, även 1Q och 2Q. Mer bonding-kvällar, gå ut och äta, bara allmänt bli kompisar med varandra. Även prata enskilt med var och en i klubbverket för att veta mer om problem och hur de mår. Jag vill att de ska kunna prata med mig. Jag vill också gärna få ett nytt alternativ till nachos eller enchiladas (de må vara goda, men man tröttnar). Kanske falafel: något som är lätt att göra, för att inte tynga ner klubbverket mer. Jag vill att andra ska kunna komma med åsikter och agera efter det. Det är inte 3Q som bestämmer egentligen, det är alla. Det är egentligen menyn jag är mest osäker på, men pepp att lära mig!

Att ha ett ämbete på nation innebär att man jobbar med många av sina närmre vänner. Det är en fördel att känna sina kollegor, men det kan även uppstå problem. Hur väl hanterar du jobb med personliga relationer?
Det brukar inte vara så mycket problem vad jag har märkt. Om det skulle uppstå problem i kuratelet tror jag att vi skulle ta tag i det direkt innan det blev ett riktigt problem. Jag lyssnar på kritik och är beredd på att kompensera. Jag kan även ge kritik, jag försöker få det att inte låta strängt för att inte skapa dålig stämning, men om det behövs kan jag göra det.

Det kommer att vara många sittningar och andra aktiviteter där alkohol oftast är inblandad. Hur hanterar du alkohol?
Jag känner att jag varit med i nationslivet tillräckligt länge för att veta mina gränser och jag vet att jag behöver inte dricka. Jag känner att jag gjort festandet, så självaste drickandet lockar inte.

 

Tack Jens! Vi ses väl på Landskap på torsdag?

 

In connection with this week’s Landskap there will be an election of curators for the autumn semester. One of the positions to be filled is that of Third Curator (3Q), which is why we sat down with Jens Wendel-Hansen who is hoping for your vote!

But Jens, who are you?
Yo yo yo! My name is Jens Wendel -Hansen, I’m 22 years old. Live in Uppsala born in Mora. At the moment I’m studying music and sound design. My biggest hobby is music, otherwise I spend a lot of time at Kalmar. I love to get involved in Kalmar-related projects, just to help out is amazing.

How would you describe Kalmar nation to a recentior (new student)?
Kalmar’s my second home. Or rather, first home , a place with great people and good food. It’s a very international nation, you meet people from everywhere in the world. We have a very good music scene. Many activities going on and there are many dedicated members. And we also have a super cozy pub !

How come you decided to join Kalmar nation?
I knew a recceförman at Kalmar in 2011, he introduced me to the nation (this was the semester before I became a clubworker). I got a good impression, and felt that I belonged much more here than in my previous nation . Kalmar was a little more loving and open – everyone was included and it was a nice mix of people. It felt like home.

What positions have you previously had on the nation?
I have been a club host x2 , uthyrningsansvarig and recceförman . The most fun was being a club host, then you are really at the core of the nation. I would say it is the best possible intro when you spend much time in the nation. You become a family with the rest of the club work and you learn a lot.

How has it worked out balancing studies with nation work?
Not great, if I am to be completely honest . It was especially difficult when I took a correspondence course. Then it can be easy to forget the studies …

Here’s how the current 3Q Tina Karlsson describes her post:
”As 3Q you spend more time than you think cleaning up. After clubworkers, after other curators, after everyone. Almost half of the time is spent planning the purchases, make purchases, and then receive deliveries. Planning menus, writing recipes and instructions and price calculations also takes some time, and after gasques you have to report the costs that existed. You make sure that the kitchen works and runs well, call for service and technicians. And of course make sure that club work are well and know what to do!”
Jens comments : I have much experience as uthyrningsansvarig. I know for example that it takes a lot of time putting together a private party and receiving supplies is a big part . Meanwhile you always have to be available and ready to fix what needs to be fixed . To clean, I know that it takes much time . I will put a lot of focus on not letting it get messy from the start. I would describe myself as orderly, and I like to keep track of my stuff. There is a tendency for 3Q’s that the office gets ”a little” messy, I will not let that happen.

What makes you a good 3Q candidate ?
I’m not afraid of conflict , and I’m very keen to get a good cohesion in the club work. It is important that everyone think it’s fun to work – guests will feel of it , more people want to work , it shows quite easily. I like to spend time at Kalmar. I do not mind working long hours, I work as long as needed . When I have nothing else to think about than the nation can I really give 100%.

Putting in extra hours is great, but you can also sense when you need a break?
I take breaks when I need them . I know I’m not efficient when I ’m too tired , so I have a system for it too.

As a curator, you also need to be able to lead . 3Q is the leader of the club work and team work means that there may be conflicts. How good are you at leading and managing conflict?
I do not avoid problems. I know it’s easier to deal with a conflict before the situation worsens. If I notice that there is something not quite right, I take hold of it, for example by talking to the people involved separately to resolve the situation . I feel I ’m good at leading thanks to my experience as a club host. It requires leadership in the pub and kitchen. It is important to keep motivation up, make sure everyone is happy and enjoying themselves. I can give orders when I necessary, especially for inexperienced people. It is most important that a 3Q is there in the toughest times; during the beginning of the semester with many activities such as Swedish food night and recce receptions. There is a lot of work for the club work and it 3Q’s responsibility to keep it all together.

Tell us some positive qualities about yourself and some negative.
I am caring, nice for the most part, generous, I try to include all, be patient and do not get easily irritated or angry. Negative? I’m perfect! Nah… I have a hard time knowing what I really want to do in life. I am a perfectionist, sometimes it can be a disadvantage. For example, I sit with a tune and play around with the sound to my satisfaction, but with time I to get so tired it doesn’t get done at all. Nor do I have the world’s best self-confidence, sometimes I’m unsure of myself. And I’m not a good speaker.

Is there anything that makes you nervous when it comes to being a curator?
Just that I don’t know all the details of what a 3Q does because I have not spent that much time (like full days) following one. But I think I will learn quickly. I’m a little nervous that I will fail, I want to be liked and a good 3Q.

What have you learned through your previous positions and how will it help you as a curator?
Through the position as uthyrningsansvarig I have learned, for example, to order food, receive deliveries and do accounts. I have and grown as a person and feel more socially competent compared to before. I used to be more shy and quiet, but now I feel more at home. Still not really in the spotlight, but I contribute.

What are your plans for your time as a curator?
More communication in club work, the curators have to be even more involved in the club work including 1Q and 2Q. More bonding evenings, going out to eat, just generally become friends with each other. Also talk individually with the club workers to learn more about their problems and how they feel. I want them to be able to talk to me. I would also like to receive a new alternative to nachos or enchiladas (they may be good, but you get tired of them after a while). Maybe falafel: something that is easy to do, not to weigh down the club work more. I want others to be able to express their views and act upon them. It is not 3Q who decide really, it’s everyone.

Having an position at the nation means that you are working with many of close friends. It is an advantage to know your colleagues, but it can also cause problems. How well do you balance work with personal relationships?
It tends not to be as much trouble as I’ve expected. If problems occur between curators I think we would deal with it immediately before it became a real problem. I listen to criticism and I’m prepared to compensate. I can give criticism , I try keep it nice to avoid creating a bad atmosphere, but if necessary I can be stern.

There will be many dinner parties and other activities where alcohol is usually involved. How well do you deal with alcohol?
I feel that I have been involved in the nation’s life long enough to know my limits and I know I don’t have to drink. I feel I’m done partying , so the drinking itself is not so appealing.

 

Thank you Jens! We hope to see everyone at the Landskap this thursday!