▼ 11 oktober 20-01
▼ 60/40 kr inträde
▼ Nationskort
▼Facebook-event här
HOMORIOT xx QUEER LIBERATION XX LESBIAN RAGE

xxx = WILDE! har haft semester, WILDE! har varit ute och tittat på världen, WILDE! har sett sig om i Sverige, WILDE! har lyssnat på politiker och tyckare, WILDE! har lyssnat på människor på stan och på fester, WILDE! har sett tusentals valaffischer och hört timmar av debatter. WILDE! är förbannade!

xxx = Vi är flator, bögar och queers som vill prata om våra erfarenheter och berättelser. Vi vill att alla tidningar, radiostationer och TV-kanaler ska diskutera queerfrågor och vi vill att alla böcker, tidningar och låtar ska handla om bögar och flator. Vi vill att huvudrollsinnehavaren ska vara bög och vi vill att presidenten ska vara lesbisk! Detta är ett callout till alla flator, bögar och queers i Uppsala! Släpp ut er inre ilska! Sträck på era ryggar, höj era röster och ta över gatorna! Släpp ut frustrationen och ta plats!

AN ARMY OF LOVERS CAN NEVER LOSE!

xxx = Queer Nation-manifestet är en magisk text om queersens rätt att få prata om sig själva och sina erfarenheter med varandra. Om att få dansa, skrika, hångla och knulla med vem en vill!

QUEER BROTHERS & FAGGOT SISTERS
TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!

xxx = WILDE! bjuder in till QUEER & GAYKLUBB på Kalmar Nation den 11 oktober kl. 20-01. Inträdet är 40 kr, glöm inte nationsleg. Källaren fylls av techno och house av stockholmsduon Y+M, senast sågs de värma för Blawan på Slakthuset, First Gift är tillbaka bakom spelarna och tar den här gången med sig Signal och Ivanovitch. På övre dansgolvet gör vår favoritspanjorska Dgeral comeback med fet techno, house och pop. Hon har på senaste tiden setts spela med bland andra Aerea Negrot och Karin Dreijer.

xxx = Med andra ord: Välkomna till WILDE! NO. 26 – DEN FARLIGA FÄSTEN

xxx = Y+M

[google translate version]
Förenas av en nästan ohälsosam aptit på house och techno musik, ställa Y + M för att erövra dansgolven i världen, beväpnade med en obeveklig prestanda och oceaner av underjordiska smällare. Inriktad på paljetter, smutstvätt, eller vad gör de smidiga danssteg, har de gjort natten deras allierade och musiken deras liv. I sitt hemland Sverige har de spelat på nästan alla de mest framstående klubbar, däribland Berns Gallery 2.35: 1, Spy Bar och F12 Terassen, samt stora evenemang som David LaChapelle: s invigningsfest på Fotografiska och gala nätter för Marc Jacobs & MTV. Deras skickligt blandade uppsättningar är rå, passionerade och energiska bergochdalbanor av nya och gamla hus och techno beats, helt dedikerade till att få alla dansgolv går till gryningen och därefter.

xxx = DGERAL (es)

[google translate version]
Dgeral har krossat dansgolv under de senaste sexton åren. Hon började I hennes hemland Venezuela, där hon var en av de första kvinnliga DJs spelar elektronisk musik. Dgeral stil är originell och eklektisk, och hon kombinerar allt från Tech House, Nu Disco och Dancehall. Med sin musikaliska val, kommer du säkert att bryta alla regler. Det är ett musikaliskt slag i röven som gör att du tigga om mer!

xxx = FIRST GIFT + SIGNAL + IVANOVITCH

 

xXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXx

”Att vara queer innebär att föra ett annat sorts liv. Det handlar inte om traditioner, vinstmarginaler, patriotism, patriarkatet eller att bli assimilerade. Det handlar inte om verkställande direktörer, privilegier och elitism. Det handlar om att existera i marginalerna, att definiera oss själva; det handlar om genderfuck och hemligheter, vad som finns under bältet och djupt inne i hjärtat; det handlar om natten. Queerrörelsen är en gräsrotsrörelse, för vi vet att var och en av oss, varje kropp, varje fitta, varje hjärta och röv och kuk är en värld av njutningar som väntar på att bli utforskad. Varenda en av oss är en värld av obegränsade möjligheter.”
– utdrag ur Queer Nation-manifestet (orignaltitel Queers Read This), skrivet och utdelat som flygblad av anonyma queeraktivister i samband med New York Pride 1990, läs mer här:

http://www.qrd.org/qrd/misc/text/queers.read.this

http://www.lesbiskpocket.se/Queer_Nation-manifestet.pdf.

[goolge translate version]

HOMO Riot xx QUEER LIBERATION XX LESBIAN RAGE

xxx = WILDE! enjoyed the holiday, WILDE! have been out and looked at the world, WILDE! has seen itself in Sweden, WILDE! have listened to politicians and pundits, WILDE! have listened to the people in town and at parties, WILDE! has seen thousands of election posters and heard hours of debate. WILDE! is cursed!

xxx = We are lesbians, gays and queers who want to talk about our experiences and stories. We want all the newspapers, radio stations and television channels to discuss queer issues and we would like all books, newspapers and songs should be about gays and lesbians. We want the protagonist to be gay, and we want all presidents should be lesbians. This is a callout to all lesbians, gays and queers in Uppsala! Let out your inner rage! Straighten your back, raise your voices and take over the streets! Let the frustration and take place!

AN ARMY OF LOVERS CAN NEVER LOSE!

xxx = Queer Nation Manifesto is a magical text on queer sense correct to talk about themselves and their experiences with each other. Where to dance, shout, make out and fuck with whomever one wants!

QUEER BROTHERS & SISTERS FAGGOT
Together we are strong!

xxx = WILDE! Invitation to QUEER & gay club at Kalmar Nation 11 October at. 20-01. Admission is SEK 40, do not forget nationsleg. The basement is filled with techno and house of Stockholm duo Y + M, was last seen the heat for Blawan on Slaughter House, First Gift is back behind the players and take this time with the Signal and Ivanovitch. On the upper dance floor makes our favoritspanjorska Dgeral comeback with bold techno, house and pop. She has recently been seen playing with, among others Aerea Negrot and Karin Dreijer.

xxx = In other words: Welcome to WILDE! NE. 26 – The dangerous MOUNTS

xxx = Y + M

United by an almost unhealthy appetite for house and techno music, set Y + M to conquer the dance floors of the world, armed with a relentless performance and oceans of underground bangers. Focused on sequins, dirty laundry, or what makes the smooth dance moves, they have made the night their allies, and the music of their lives. In his native Sweden, they have played at almost all of the most prominent clubs, including Berns Gallery 2.35: 1, Spy Bar and F12’s terrace, and major events such as David LaChapelle’s opening party on Photographic and gala nights for Marc Jacobs & MTV. Their skillfully mixed sets is raw, passionate and energetic roller coasters of new and old house and techno beats, entirely dedicated to getting all the dancefloor goes until dawn and beyond.

xxx = DGERAL (es)

Dgeral has smashed dance floors for the past sixteen years. She started in her native Venezuela, where she was one of the first female DJs playing electronic music. Dgeral style is original and eclectic, and she combines everything from Tech House, Now Dance and Dancehall. With his musical choices, you will surely break all the rules. It’s a musical kind of ass that makes you beg for more!

xxx = FIRST GIFT + SIGNAL + Ivanovitch

 

xXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXxxXx

”Being queer means to bring a different kind of life. This is not about traditions, profit margins, patriotism, patriarchy or being assimilated. This is not about executive directors, privilege and elitism. This is about to exist in the margins that define us itself, it is about gender fuck and secrets, what’s under his belt and deep inside the heart, it is about the night. Queer movement is a grassroots movement, because we know that each of us, every body, every cunt, every heart and ass and dick is a world of delights waiting to be explored. Each one of us is a world of unlimited possibilities. ”
– Excerpt from Queer Nation Manifesto (orignaltitel Queers Read This), written and distributed as leaflets anonymous queer activists in connection with the New York Pride 1990, read more here:

http://www.qrd.org/qrd/misc/text/ queers.read.this

http://www.lesbiskpocket.se/Queer_Nation-manifestet.pdf.