Ni har valts till kuratorer på världens bästa nation. På gårdagens landskap röstades Li Svensson fram till Förste Kurator för perioden HT15-VT16, och efterträder därmed nuvarande 1Q Viktor Botö till hösten. Mareike Brockmann röstades fram till Tredje Kurator för samma period, och efterträder därmed sittande 3Q Jens Wendel-Hansen.

De två kandidaterna var i båda fall enda kandidat till vardera post, så nyheten bör inte komma som någon överraskning för de medlemmar som har följt utvecklingen under den senaste tiden. Detta är icke desto mindre en historisk händelse med stor betydelse för nationen under de närmaste åren.

Valnämnden genomförde en grundlig rekryteringsprocess och beslutade att rekommendera båda kandidaterna till landskapet. Än en gång, stort grattis till Li och Mareike!

Valnämndens rekommendation för Mareike Brockmann:

Mareike Brockmann är en sympatisk och erfaren kalmarit med hög arbetsmoral. I intervju framkom tydligt att Mareike är stresstålig, van vid att hantera oväntade situationer och är inte rädd för att jobba långa timmar. Mareike har dessutom stor insikt i nationens restaurangverksamhet. Dessa egenskaper är av yttersta vikt för att göra ett bra jobb som 3Q. Därför rekommendarar Valnämnden Mareike till detta ämbete.

Valnämndens rekommendation för Li Svensson:

Li Svensson har under flera års tid varit en framträdande medlem på nationen. Hon har stor insikt i organisationens alla skikt, i allt ifrån fikaverksamheten till styrelsearbete. Li visade i sin intervju att hon har goda strategier för att hantera hög arbetsbörda samtidigt som hon har ett driv att lära sig nya saker. Li har en förmåga att improvisera och engagera vilket gör henne till en utmärkt 1Q-kanditat. Därför rekommenderar Valnämnden Li Svensson.

Congratulations, Mareike Brockmann and Li Svensson!

You have been elected as kurators at the best nation in the world. At yesterday’s landskap Li Svensson was elected First Kurator for the period HT15-VT16, succeeding current 1Q Viktor Botö this autumn. Mareike Brockmann was elected Third Kurator for the same period, succeeding current 3Q Jens Wendel-Hansen.

The two candidates were in both cases the only candidate for each position, so the news should not come as a surprise to those members who have followed the developments the last weeks. This is nonetheless a historic moment with large importance for the nation during the coming years.

The election committee went through a thorough recruiting process and made the decision to recommend both candidates to the landskap. Once again, congratulations Li and Mareike!

The election commitee’s recommendation for Mareike Brockmann:

Mareike Brockman is a sympathetic and experienced Kalmarit with a high work ethic. The interview made it clear that Mareike is stress-resistant, accustomed to deal with unexpected situations and not afraid to work long hours. Mareike also has great insight into the nation’s food service. These properties are of utmost importance to do a good job as 3Q. Therefore the election eommittee recommends Mareike to this office.

The election commitee’s recommendation for Li Svensson:

Li Svensson has for several years been a prominent member of the nation. She has great insight into all layers of the organization, in everything from fika to the board. Li showed in her interview that she has good strategies for managing high workload while she also has a drive to learn new things. Li has an ability to improvise and engage which makes her an excellent candidate. The election committee therefore recommends Li Svensson.