Att studera i Uppsala är speciellt på flera vis – akademisk kvart blir ungefär lika naturligt som mellanmjölk, tisdagar anses vara en bra dag att gå ut på och 15 minuter på cykel, det är långt det. Men det konstigaste med Uppsala är såklart de traditionella, kvasihögtidliga fester vi kallar gasquer. Eller baler förstås, om det är extra fint, eller sexor om det, tja, inte är så högtidligt. För en nykomling kan hela affären verka såväl absurd som stel. Ska man sitta i timmar bredvid potentiellt jättetråkiga människor, skåla enligt regler och sjunga sånger från en sångbok? Visst är det så. Jag var själv ytterst skeptisk, och hade någon berättat för mig att jag efter mindre än ett år i staden skulle betala tusentals kronor för en högtidsdräkt hade jag skrattat högt. Men sedan satt jag där med nationsmedaljer på (lite för stolt), och gjorde synkroniserade handrörelser till snapsvisor.

Kanske blir det för mycket på en gång? Tro mig, när man väl är där är det svårt att inte ryckas med. För det är helt enkelt förbannat trevligt. Varje nation har sina egna urgamla, eller inte så urgamla, traditioner. Kalmar tillhör måhända en av de mindre traditionella nationerna – det är aldrig helt på allvar och när vi väl klär upp oss ordentligt, då gör vi det med glimten i ögat. Hos oss är alla gasquer lite mindre, och maten lite godare, eftersom vår festsal inte rymmer fler än 110 sittande. Det är lätt att lära känna folk och går du på två gasquer så är chansen stor att du träffat bordsgrannen tidigare. Så haka på! Vem vet, kanske blir du nationens sånganförare om ett par terminer?

Kräftskiva 5 september
Kräftskivan är kanske strikt talat inte en gasque, men kvalificerar säkerligen in som en sexa modell större. Detta intima kalas är en perfekt uppvärmning inför hösten troligtvis årets sista tillfälle att äta kräftor i fånig hatt. Du alltså, inte kräftorna. Eller? Mer information om kräftskivan hittar du här, och facebook-eventet finns här.

Recentiorsgasque 18 september
Terminens första gasque är tillägnad alla nya studenter! Recentiorsgasquen hålls samtidigt på alla nationer och säljer alltid slut på höstterminen. I upplevelsen ingår en välkomstceremoni på Universitetshuset och en uppsluppen middag full med nya studenter som ofta är nya i stan och taggade på att lära känna nya människor. Här struntar vi i om du inte kan skåla, eller inte kan några snapsvisor. Vi lär er! Efter middagen följer en exklusiv efterfest (ett så kallat släpp) med mikkelrev och Linnéa Gyllingberg, arrangörer för klubb Diskoteket. Mer information om Recentiorsgasquen hittar du här, facebook-event hittar du här.

Sångboksgasque 10 oktober
Kalmar nations sångbok innehåller många visor, såväl klassiker som hemsnickrade mästerverk fulla med internskämt. Tyvärr finns det inte utrymme att sjunga alla sånger på varje gasque, och vi har därför inrättat en gasque enkom i detta syfte. På sångboksgasquen sjunger vi var femte minut, oavsett väderlek. Vi har aldrig klarat av uppdraget, men det hindrar oss inte att försöka. År efter år. Efter år. Efter sångboksgasquen förvandlas festsalen till en trädgårdsfest med öppet till 04 och dj’s inflygna från Berlin. Biljetter släpps 21 september för ämbetsmän, 21 september för medlemmar och 22 september för alla. Facebook-eventet hittar du här.

Ostkakegille 14 november
Ja, vad ska man säga om Ostkakegillet? Årets viktigaste händelse, utan tvekan. En orgie i småländskt guld, absolut. På låtsas och på riktigt? Yessir! Denna afton klär vi upp oss i högtidsdräkt och förbereder oss på 5-rätters ostkaka och ändlösa ordvitsar. Allt annat är topphemligt och arrangeras av en topphemlig ostakekommitté månader i förväg. Nyfiken? Håll ögonen öppna, biljetterna säljer slut snabbare än du hinner säga Frödinge. Ämbetsmän och medlemmar har förstås förtur när vi släpper biljetterna i oktober. Mer information kommer snart.

Luciagasque 12 december
Luciagasquen är en sagolikt mysig tillställning då vi framförallt ger Kalmar nations kör den uppmärksamhet de förtjänar. Det må kännas avlägset nu, men alla vet att det inte finns något bättre i decembermörkret än tända ljus, glögg och ett luciatåg som sjunger stämmor bara för oss. Välkommen in i värmen!

Det, mina vänner, är höstens festligheter på Kalmar nation. Biljetter säljs av vår fantastiska Andra Kurator Linn Persson under expeditionstid. På Kalmar nation är vi stolta över att kunna erbjuda lika bra mat vare sig du är vegetarian, vegan, laktosintolerant eller har några andra matpreferenser. Dricker du inte alkohol så blir det billigare, och vi har alltid alkoholfri snaps och punsch. Säg bara till när du köper biljetten. Vi ses i festsalen!

Studying in Uppsala is special in many ways – the academic quarter-of-an-hour becomes about as natural as mellanmjölk, Tuesdays are considered to be a good night to party, and 15 minutes on the bike, that’s far away. But the strangest thing about Uppsala is of course the traditional, quasi-formal celebrations we call gasques. Or balls, of course, if it’s extra formal, or sexas if it’s, well, not so formal. For a newcomer, the whole affair can seem both absurd and stiff. Do you sit for hours next to potentially boring people, toast according to certain rules and sing songs from a songbook? Indeed you do. I was very skeptical myself, and if someone had told me that I after less than a year in the city would pay thousands of SEK for a formal outfit, I would have laughed out loud. But soon enough I sat there with my nation medals (a little too proud), and made synchronized hand movements to drinking songs.

Maybe this is too much at once? Believe me, once you get there it’s hard not to get carried away. Cause it’s simply damn nice. Each nation has its own ancient, or not so ancient traditions. Kalmar is perhaps one of the the less traditional nations – it’s never completely serious and when we do dress up properly, we do it with a twinkle in the eye. We have a little fewer guests at our gasques, and the food is a little better, because our banquet hall can not accommodate more than 110 seated. It is easy to get to know people, and if you go to two gasques chances are that you met your neighbour before. So join in! Who knows, maybe you will be the nation’s vocal leader in a couple of semesters?

Crayfish Party September 5th
The crayfish party is perhaps strictly speaking not a gasque, but qualifies certainly in as a Sexa model large. This intimate party is a perfect warm-up for the fall and probably the last opportunity of the year to eat crayfish wearing silly hats. You are wearing the hat, not the crayfish. Or is it? More information about the crayfish party can be found here, and the facebook event is available here.

Recentiorsgasque September 18th
The first gasque of the semester is dedicated to all the new students! This gasque is held simultaneously at all nations and always sells out in the fall semester. The experience includes a welcoming ceremony in University Main Hall and a hilarious dinner full of new students who are often new in town and excited to get to know people. Here we don’t care if you can’t toast properly or don’t know any drinking songs. We’ll teach you! After dinner there is an exclusive after party (a so-called släpp) with mikkelrev and Linnea Gyllingberg, organizers of club Diskoteket. More information about the Reccegasque can be found here and the facebook event can be found here.

Sångboksgasque October 10th
Kalmar nation’s songbook has many songs, both classics and homemade masterpiece full of inside jokes. Unfortunately there is not time enough to sing all the songs at each gasque, and we have therefore established a gasque specifically for this purpose. At the song book gasque we sing every five minutes, regardless of the weather. We have never succeeded with the task, but that doesn’t stop us from trying again. Year after year. After year. After the songbook gasque we turn the main hill into a massive garden party open until 4am with dj’s flown in from Berlin! The Facebook event can be found here.

Ostkakegille Nov 14th
Well, what can one say about the Ostkakegille? The main event of the year, without a doubt. An orgy of Småland gold, absolutely. For real and at the sametime, not at all? Yessir! This evening we dress up in white tie and prepare ourselves for five courses of cheesecake and endless cheese puns. Everything else is top secret and arranged by a top secret ostkaka committee months in advance. Curious? Stay tuned, tickets sell out faster than you can say Frödinge. The nation officers and members have priority when we release the tickets in October. More information coming soon.

Luciagasque December 12th
Luciagasquen is a fabulously cozy affair where we give the Kalmar nation choir the attention they deserve. It may seem distant now, but everyone knows that there is nothing better in the December darkness than lit candles, mulled wine and a Lucia procession part-singing just for us. Welcome into the warmth!

That, my friends, are the autumn festivities at Kalmar nation. Tickets are sold by our amazing Andra Kurator Linn Persson during office hours. At Kalmar nation, we are proud to offer equally great food whether you are vegetarian, vegan, lactose intolerant or have other food preferences. If you don’t drink alcohol it will be cheaper, and we always have alcohol-free snaps and punsch. Just let us know when you purchase the tickets. See you in the banquet hall!