Härmed ledigförklaras följande stipendium:

Hjalmar Appeltofts Stipendium

Till flitig student i första hand från Kalmar stad, i andra hand från övriga delar av Kalmar län. Stipendiat utses av nat:s inspektor, förste kurator och en av nationsmedlemmarna utsedd ledamot för ett år i sänder; sammanlagt får stipendiet uppbäras högst sex år. Ansökan ska vara nationen tillhanda senast den 15 oktober klockan 12.00.

Kreugers Stipendiefond

Stipendium tilldelas student, studerande eller forskare, som sedan minst två år tillhört Kalmar nation och som är född i Kalmar län, har tagit studentexamen vid något av länets läroverk eller vars fader eller moder har tillhört Kalmar nation. Vid utdelning tas särskild hänsyn till studiemeriter, ekonomiska förhållanden och arbete till gagn för nationen. Skriftlig ansökan på särskild blankett ska vara förste kurator tillhanda senast den 15 oktober klockan 12.00.

Näsströms Stipendiefond

Utdelas till flitig student och hjälpbehövande medicine studerande som tillhör Kalmar nation.Skriftlig ansökan på särskild blankett ska vara förste kurator tillhanda senast den 30 november klockan 12.00.

Landsfiskal Karl Wijkströms Stipendiefond

Stipendium tilldelas student, studerande eller forskare som sedan minst två terminer tillhört Kalmar nation, och som är född i Kalmar län, har tagit studentexamen vid något av länets läroverk eller vars fader eller moder har tillhört Kalmar nation. Skriftlig ansökan på särskild blankett ska vara förste kurator tillhanda senast den 15 oktober klockan 12.00.

Använd den här blanketten när du söker stipendier från Kalmar nation. Ansökningshandlingar till samtliga stipendier tillhandahålles också av Förste kurator. Alla ansökningar skall omfatta styrkta studiemeritförteckningar.