utlatande-fb-1

 

 

Inför det allmänna valet har valnämnden har kommit fram till följande:

 

Val av andre kurator för 2017

 

Åligganden och kravprofil

En andre kurator bör enligt valnämndens uppfattning vara organiserad och kunna arbeta med administration för att på så sätt se till att nationen fungerar. I detta innefattas främst att ansvara för nationens ekonomi, men även att representera nationen både i formella sammanhang och i den dagliga interaktionen med medlemmar. Andre kurator förväntas även kunna agera som ersättare åt förste kurator i händelse av dennes frånvaro.

Beslut och rekommendation

En kandidat finns

Amanda Holm

Valnämnden har intervjuat kandidaten och gjort bedömningar utifrån sin uppsatta kravprofil. Såväl administrativ förmåga och tidigare erfarenhet som sociala färdigheter har varit avgörande faktorer i beslutsprocessen. Valnämnden anser att Amanda Holm uppfyller de krav som ställts och skulle sköta andre kurators uppgifter väl. Valnämnden har därför beslutat

att föreslå Amanda Holm till ämbetet.

 

Övriga val

För val av sekreterare, Skattmästare, ledamot av styrelsen samt suppleant av styrelsen finner valnämnden alla kandidater som lämpliga och föreslår samtliga till respektive ämbete.