Information om organisationsutredningen

 

Sedan 2012 har en arbetsgrupp arbetat med att se över nationens organisation då nationens nuvarande organisation skapades i samband med flytten till det nya huset 1988 och mycket har förändrats på nationen och i dess omvärld sedan dess. Denna arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till förändring av nationens organisation som porträtteras i organisationsschemat. Målet är att en första läsning av förslaget ske under vårterminens sista lagtima landskap den 25e maj.

Viktigt att påpeka är att denna förändring inte kommer påverka den dagliga verksamheten som pub, Smaka, Kalmarkören eller blandbandscirkel.

Den största förändring detta förslag innebär är en omstrukturering av nationens styrelse. Idag har nationen både en styrelse och ett förvaltningsråd som styrelser. Genom att slå ihop dessa styrelser hoppas arbetsgruppen skapa tydligare beslutsvägar och ett mer långsiktigt, strategiskt tänkande vad gäller nationens framtid. Den nya styrelsen kommer sitta under en längre mandattid och kommer bestå av personer med stor erfarenhet av styrelsearbete men även stor kunskap om nationen. Detta för att bättre kunna hantera krav från nationens verksamheter men krav från omvärlden.

Den andra större förändringen är införandet av ”stabsfunktioner” för kuratorerna. Arbetsbördan för kuratorerna idag är väldigt hög och genom att ha ”tips-från-coachen”-funktioner som innehåller människor med stor kännedom av nationen skulle varje kurator få tillgång till en större kunskapsbank som skulle underlätta deras arbete och förhindra att hjulet uppfanns på nytt. Detta gäller främst styrelsearbete men även planerandet av den dagliga verksamheten i form av tips och råd.

Vad gör arbetsgruppen just nu?

I och med att i år är ett år delbart med fem ska nationens stadgar revideras och i och med att dessa förändringar även kräver ändringar i stadgar så sitter just nu delar av arbetsgruppen och granskar, analyserar och uppdaterar stadgarna dels för att kunna lägga fram sitt förslag på vårterminens sista lagtima landskap dels för att det har skett stadgeändringar de senaste fem åren som måste uppdateras.


 

Förslag till ny organisation

Förslag till ny organisation


 

Nuvarande organisation

Nuvarande organisation


Vad händer nu?

Vid nästa landskap den 25:e maj kommer första stadgeläsningen av det nya systemet ske, så kontakta gruppen (genom 1Q) och gör din röst hörd så att den läsningen är så genomtänkt som möjligt! Tidsplanen ser ut som följande:
1. Vårterminens andra landskap: diskussion
2. Vårterminens tredje landskap: första stadgeläsningen
3. Höstterminens första landskap: andra stadgeläsningen
4. Allmänt val 2015: den nya styrelsen väljs enligt nya stadgor
5. 2016: den nya organisationen träder i kraft.